Államvizsga tematikák - Vári Péter

ÁLLAMVIZSGA TÉMAKÖRÖK

a

Rádiórendszerek

NGB_TA049_1

c. tantárgyból

a villamosmérnöki BSc szak, infokommunikációs szakirány hallgatói számára

 

 

 

           

                                  

  1. Elektromágneses hullámok és jellemzőik:

                        Síkhullámok és tulajdonságaik összefoglalása.

                        EM hullámok gerjesztése:   

                        Az áramelem és az áramhurok elektromágneses tere.

                        Antennákkal kapcsolatos alapfogalmak:

Antennanyereség, iránykarakterisztika, sugárzási ellenállás, hatásos felület, hatásos hossz, adó- és vevőantenna, antenna reciprocitás, stb.

 

2.                     A rádiócsatorna modellje:

Rádió-összeköttetések teljesítmény és veszteség mérlege. Szabadtéri csillapítás, szakaszcsillapítás.

A hullámterjedés közegei:

A légkör felépítése. Felületi hullámterjedés, ionoszférikus hullámterjedés.

                        Hullámterjedés a 30 MHz feletti sávokban:

Szabadtéri átvitel, optikai látóhatár, többutas terjedés, hullámelhajlás, görbült földfelszín hatása, terepviszonyok, véges talaj-vezetőképesség, a troposzféra anomáliái.       

 

3                      Dipólus antennák:

Szimmetrikus dipólus származtatása, elvi működése, áram- és feszültségeloszlása, helyettesítő képe, sugárzási karakterisztikája, nyeresége, hatásos felülete, hatásos hossza, sugárzási ellenállása, bemenő impedanciája, hullámellenállása, rövidülése.

                        Gyakorlati dipólusok: hurokdipólus, egészhullámú dipólus, stb.

                        Sugárzó rendszerek:

Izotróp antennákból épült vonalsugárzók (oldal- és orrsugárzó sorok), sík és térbeli sugárzó rácsok.

 

4.                     HH és KH sávú antennák:

Monopól, két táplált monopól, egy táplált és egy parazita monopól.

                        Rövidhullámú antennák:

Rezonáns antennák, körsugárzó és nagynyereségű (függöny típusú) rendszerek.

                        Szélessávú antennák, log-periódikus antenna szerkezetek.

 

 

5.                     VHF és UHF sávú antennák:

Dipólokból felépített rendszerek (antenna panelok),

                        Yagi antennák, sarokreflektorok, groundplane-, helikális- és helix-antennák stb.

                        Réssugárzók.

                        Dielektromos lencsék.

Mikrosztrip antennák.

 

6.                     Apertúra sugárzók:

Hullámfront analízis, az apertúra megvilágítás intenzitásának hatása (állandó és változó amplitúdó-eloszlású megvilágítás).        

                        Négyszögletes és kör alakú apertúrák. A megvilágítás fázishibáinak hatása.

                        Mikrohullámú antennák:

Nyitott végű tápvonalak, tölcsérsugárzók.

                        Összetett antenna rendszerek (egyreflektoros, kétreflektoros, stb., rendszerek).

                        Antennák, vevőrendszerek zajproblémái:

                        Az átviteli hálózat vizsgálata termikus zaj szempontjából. Antennák zaja.

 

7.                     A távközlés általános rendszertechnikája: rádiótávközlés.

                        A rendszertechnikai séma elemei:      adóoldal-adástechnika

                                                                                  vevőoldal-vételtechnika

                        Az átviendő információ: kép, hang, adat.

                        Az átvitelhez szükséges csatornakapacitás,

                        Modulációs rendszerek összefoglaló áttekintése:

                        Szinuszos vivőjű analóg modulációjú rendszerek:

                                   Amplitúdó moduláció,

                                   Szögmoduláció.

                        Nem szinuszos vivőjű analóg modulációjú rendszerek (pulzus vivőjű rendszerek),

                        Szinuszos vivőjű digitális modulációjú rendszerek:

                                   Diszkrét állapotú amplitúdó modulált rendszerek (MQAM),

                                   Diszkrét állapotú szögmodulált rendszerek (PSK, BPSK, QPSK, stb.)

 

8.                     Közeghozzáférési eljárások: szabályozott, illetve véletlen hozzáférési eljárások

                  Multiplex rendszerek, az információátviteli csatornák nyalábolása:

                                   Frekvencia multiplex rendszerek (FDMA),

                                   Időmultiplex rendszerek (TDMA),

                                   Kódmultiplex rendszerek (CDMA).

 

9.                     Az átviteli csatorna torzításainak és zajának vizsgálata.

                        Az átviteli csatorna leírása; lineáris és nemlineáris szakaszok,

                        A csatorna lineáris torzítása,

                        A csatorna nemlineáris torzítása,

                        Az intermodulációs torzítás és vizsgálata.

                        A csatorna zajai

 

 

 

10.                   Analóg modulált jelek átvitele RF (lineáris és nemlineáris torzítású) csatornán.

                        Analóg AM jelek átvitele lineáris torzítású csatornán,

                                   AM jelek átvitele nemlineáris torzítású csatornán,

                                   Keresztmodulációs torzítás,

                                   Intermodulációs torzítás,

                        FM jelek átvitele lineáris és nemlineáris torzítású csatornán,

                        A zajok hatása a különböző analóg modulációs rendszerekre.

Zajcsökkentő eljárások (Emfázis rendszerek),

 

11.                   Digitálisan modulált jelek átvitele RF csatornán.

                        Átvitel valós RF csatornán, többutas terjedés, zajok, stb.

                        OFDM moduláció,

                        Kódolás, hibajavítás,

                        Sávszélesség, spektrum kihasználás (spektrális hatékonyság).

 

12.                   Analóg (rádióműsorszóró) adóberendezések rendszertechnikai felépítése:

                        AM adók,

                        FM adók,

            Adóberendezések közös üzeme, tartalékolása, teljesítmény-összegzés,                              járulékos információk átvitele, stb.

 

13.                              Pont-pont közötti rádiórendszerek (GSM, mikrohullámú, műholdas, stb.)

 

14.                   A rádiótávközlés nemzetközi és hazai szervezetei és szabályozása.

                        Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU),

                        Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság,

                        Nemzetközi Rádiószabályzat, Nemzetközi Rádió Pótszabályzat,

                        Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata,

                        Frekvenciasávok felhasználási szabályai (Törvények, rendeletek)

                        Szabványok.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

ÁLLAMVIZSGA TÉMAKÖRÖK

a

Műholdas távközlő rendszerek

 NGB_TA018_1

c. tantárgyból

a villamosmérnöki BSc szak, infokommunikációs szakirány hallgatói számára

 

 

 

                                  

  1. Műholdas távközlő rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak:  

Pályatípusok, pozicionálás, láthatóság, besugárzás

                       

 

2.                     Frekvenciasávok, műholdvétel rendszertechnikája:

RF jel spektruma, LNC, multifeed vétel, vezérlési lehetőség, képminőség.

 

3.                     Műholdas összeköttetések általános teljesítmény és zajmérlege:

Zajanalízis.

 

4.                     Műhold állomások rendszertechnikája, felépítése:

Földi állomások általános átviteli rendszertechnikája, felépítése, műsorszétosztó és műholdas rendszerek     

 

5                      Üzleti űrtávközlés:

                        VSAT rendszerek felépítése, általános rendszertechnikája.

 

6.                     Antennák, antennarendszerek

Apertúra sugárzók, tölcsér sugárzók, Horn antenna, Cassegrain antenna összetett antennák.

 

7.                     Hullámterjedési sajátosságok:

Esőcsillapítás, napzaj, csillapítás frekvenciamenet

 

 

8.                     Műholdas helyzet meghatározás

Helyzet meghatározás alapfogalmai, GPS holdak konstellációja, GPS műholdak jelei, GPS rendszer földi vezérlő rendszere

 

9.                     Zajok, zavarok:

Belső és külső eredetű zajok, zajszám, átviteli hálózat vizsgálata a zaj szempontjából.

 

10.                   Műholdas digitális televízió rendszerek:

                         DVB-SH,

 

11.                   Műholdas digitális televízió rendszerek:

                         DVB-S, DVB-S2

 

                       

 

                                                                                 

Távközlési Tanszék

Kép és videó

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Távközlési Tanszék Eseménynaptára

Elektronikus ZH nap 2020. november 25.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2020. november 26. - 2020. december 10.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. november 27. - 2020. november 28.
Elektronikus ZH nap 2020. november 27.
Vizsgajelentkezés kezdete 2020. november 30.