„ÚJ UTAKON 5G TECHNOLÓGIÁVAL” ELNEVEZÉSŰ ÖTLETPÁLYÁZAT

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉS A TELENOR MAGYARORSZÁG

 

„ÚJ UTAKON 5G TECHNOLÓGIÁVAL”

 

ELNEVEZÉSŰ ÖTLETPÁLYÁZATÁNAK KIÍRÁSA

 

 

A Széchenyi István Egyetem és a Telenor ötletpályázatot ír ki a Széchenyi István Egyetem hallgatói számára, akik az 5G mobil kommunikáció felhasználásának újszerű megközelítésére tehetnek javaslatokat.

 

Az infokommunikációs szektor – ezen belül is a mobilhálózatok ugrásszerű fejlődése –  újabb lehetőséget teremt, hogy mindennapi életünket, munkánkat, tanulásunkat segítse, az üzleti szereplők számára pedig új termékek, szolgáltatások és egyben új üzleti modellek kidolgozására nyissa meg az utat.

 

 Az új technológia révén

1)      számottevően megnő a hálózatok adatátviteli képessége: ez azt jelenti, hogy elérheti az akár 20 Gb/s letöltési és 10 Gb/s feltöltési sebességet.

2)      jelentősen,1ms közelébe csökken a jelátvitel késleltetési ideje, amely olyan felhasználásoknál kritikus, melyek közel valós idejű adatkommunikációt igényelnek.

3)      a hálózatra csatlakoztatható eszközök száma (pl. szenzorok) sokszorosára nőhet, akár négyzetkilométerenként 1 millió eszköz csatlakozása válhat lehetővé.

4)      akár 500 km/h-s sebesség mellett is képes a hálózati kapcsolat stabil fenntartására (a 4G 150-200 km/h-s képességével szemben)

 

I. PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK

 

1. A feladat

 

Az új mobiltechnológia az életünk bármely területén megjelenhet, olyan feladatokat oldhatunk meg vele, amelyre korábban gondolni sem mertünk. Várjuk az olyan ötleteket, prototípus javaslatokat, applikáció terveket, amely létező igényekre reagáló innovatív megoldásokat, felismeréseket tartalmaznak. 

Maximum 3 oldalon foglald össze (doc, vagy ppt formátumban) a fontosabb információkat (bemutatkozás, az ötlet ismertetése, célja, célcsoportja, a megvalósítás folyamata, eszközei, az esetleges kutatás, kommunikációs terv stb.)! Pályamunkádnak tartalmaznia kell az ötletet bemutató folyamatábrát. A dokumentumot az 5G@sze.hu címre juttasd el!

Fontos, hogy a kidolgozott alkotásod újszerű, érdekfeszítő, saját alkotás legyen! (Vedd figyelembe a szerzői jogokat, más művek felhasználására vonatkozó szabályokat!)

 

A pályázat kiírói az elkészült művek megvalósítása, szakmaisága, tartalma, innovatív jellege, hasznossága a szempontjából értékelik a pályázatokat. A nyertes pályamunkákat a 2019. május 16-i távközlési világnapi rendezvényünk keretében mutatjuk be a közönségnek.

 

2. Ki pályázhat?

A Széchenyi István Egyetem nappali tagozatos hallgatói. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy érvényes és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezz! A duális képzésben résztvevő hallgató nem minősül munkavállalónak, így jogosult a pályázat benyújtására.

Az ötletpályázatodat egyénileg dolgozd ki! Egyénenként akár több pályázati anyag is benyújtható.

Nem nyújthatnak be pályázatot a Telenor, Egyetem munkavállalóinak közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § szerint).

 

II. A PÁLYÁZAT FOLYAMATA

 

1. Hogyan pályázhatsz?

 • Hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlappal (1. számú melléklet).
 • Pályázati dokumentációval.

 

Töltsd ki és írd alá a pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap formanyomtatványát,

valamint a max. 3 oldalas pályázati dokumentációt az 5G@sze.hu címre juttasd el.

A pályázat beérkezésének határideje 2019. május 3. (péntek)

 

2. Döntési folyamat

Az egyetem a befogadásról visszaigazolást küld neked a pályázati adatlapon megadott e-mail címre.

 

A pályázat elbírálásakor az alábbi értékelési szempontok számítanak:

 

a) formai és tartalmi követelményeknek való megfelelés (pl. határidő betartása, maximum 3 oldal betartása, stb.),

b) az ötleted újszerűsége, egyedi jellege,

c) a megvalósításban rejlő kreativitás,

 

A pályázatokat háromtagú zsűri bírálja el, mely a Telenor Magyarország, az Egyetem és egy független szakmai szervezet delegáltjából áll.

A pályázatok beérkezését követően legkésőbb 2019. május 7-ig kiválasztjuk a leginkább ígéretes pályázatokat. Amennyiben a Te pályamunkád is a kiválasztottak között szerepel, az egyetem e-mailben értesít és lehetőséged lesz személyes konzultáció mellett a Telenor segítségével az ötleted vizualizációjának elkészítésére.

Az eredményhirdetés időpontja 2019. május 16-án kerül sor a Távközlés Világnapja című rendezvényünk keretében.

 

III. DÍJAZÁS

 

A döntési folyamatban meghatározott feltételek alapján – legjobbnak ítélt pályázat elkészítője nyereményben részesül az alábbiak szerint:

 

NYERTESEK

„A legígéretesebb lakossági fejlesztési ötlet” Díj, nyereménye egy egyéves korlátlan Hipernet hozzáférés, mobil routerrel.


„A legígéretesebb ipari fejlesztési ötlet” Díj, nyereménye egy egyéves korlátlan Hipernet hozzáférés, mobil routerrel.


„A legkreatívabb fejlesztési ötlet” Díj nyereménye egy egyéves korlátlan Hipernet hozzáférés, mobil routerrel.

„A legjobb prototípus ötlet” Díj, nyereménye egy egyéves korlátlan Hipernet hozzáférés, mobil routerrel.

 

IV. EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓ

 

A pályázati kiírással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő kérdéseket az 5G@sze.hu címen teheted fel.

 

Érvénytelen a benyújtott pályázatod, ha

 

a) a pályázat nem felel meg a Pályázati Kiírásban meghatározott formai követelményeknek;

b) nem felel meg a Pályázati Kiírásban leírt tartalmi követelményeknek;

c) nem csatoltad hiánytalanul a Pályázati Kiírásban meghatározott mellékleteket;

d) a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártát követően érkezett be,

e) nem felelsz meg a Pályázati Kiírásban foglalt személyi feltételeknek;

f) a pályázatodban közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak;

g) nem tartalmazza az előírt adatokat;

h) a pályázati kiírásban közölt feltételeket nem vállalod.

 

Eredménytelen a meghirdetett pályázat, ha

 

a) nem érkezett érvényes pályázat vagy pályázatot egyáltalán nem nyújtottak be;

b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a jelen Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek.

 

 

Jogorvoslati lehetőség

Pályázóként amennyiben véleményed szerint a pályázat során bármely eljárás jogszabálysértő módon ment végbe, kifogást nyújthatsz be. A kifogást elektronikusan az 5G@sze.hu címen kell benyújtani a kifogásolt döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül. A kifogás kivizsgálására 30 napon belül kerül sor.

 

V. MELLÉKLET

 

Pályázati adatlap

 

 

 

Győr, 2019. április 6.

 

 


 

 

5G PÁLYÁZATI ADATLAP

 

 

 Kitöltési útmutató:

- A formanyomtatvány kitöltésekor kérjük, ügyelj a terjedelemre kérjük, tömören, lényegre törően fogalmazd meg az egyes válaszokat. Kiegészítést csatolni kizárólag a 3. pont részeihez kell, amely egyben a pályázatod szakmai tartalmának számít.

- Az adatlapot kizárólag számítógéppel töltsd ki!

 

 

 1. A PÁLYÁZÓ(K) ADATAI

 

Pályázó neve

 

Neptun kódja

 

születési helye

 

születési ideje

 

Anyja neve

 

Állandó lakcím

 

Levelezési cím

 

Diákigazolvány száma

 

Hallgatói jogviszony kezdete

 

Kar, tanszék, szak

 

Telefonszáma

 

Mail cím

 

 

 

 1.  PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS ADATOK

 

Pályázatod címe

 

A választott téma

 

Véleményed szerint mi teszi a pályázatodat leginkább innovatívvá?

 

Mit tartasz a pályázatodban erősségnek?

 

Ismertess minden egyéb információt, melyeket fontosnak tartasz kiemelni a pályázatod értékelésénél!

 

 

 

 1. NYILATKOZATOK

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam benyújtott pályázati mű saját, önálló munka eredménye, amely megfelel a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt személyes és egyéb adatok a valóságnak megfelelnek.

 

Hozzájárulok, hogy a pályázat kiírói a regisztráció során megadott személyes adataimat nyilvántartásba vegyék és a jelen pályázat értékelése, lebonyolítása és dokumentálása céljára a pályázat eredményhirdetéséig, illetve a pénzügyi lezárás végéig, de legfeljebb egy évig kezeljék az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint. Nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismertem, elfogadom és magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kijelentem, hogy az adataimat szabad akaratomból bocsátottam rendelkezésre, tudomásul veszem, hogy a pályázatban történő részvétel önkéntes. Tudomásul veszem, hogy az eredményhirdetés nyilvános, az ott szereplő személyes adatokat bárki megismerheti. Tudomásul veszem továbbá, hogy jelen nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom.

 

 

 1. ÖTLET ISMERTETÉSE

Ismertesd a saját magad által kigondolt és megvalósított ötletet! (max. 3 oldal)

 

 

 1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Széchenyi István Egyetem által a „5G” ötletpályázattal kapcsolatban rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

 

Adatkezelő: Széchenyi István Egyetem, Székhelye: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Adatvédelmi tisztviselője: dr. Dudás Kinga (telefon: +36 (96)/503-400/3331, e-mail: dudas.kinga@sze.hu).

Az érintettek és a kezelt adatok köre: A Pályázati adatlap 1) pontjában megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja, az adatkezelés ideje: a pályázat lebonyolítási ideje alatt az eredményhirdetés, illetve a pénzügyi lezárás ideje, de legfeljebb egy év.

 

Az adatokat a Széchenyi István Egyetem az „5G” ötletpályázat résztvevői regisztrációja, a pályázat lebonyolítása, dokumentálása, kiértékelése és eredményhirdetése érdekében kezeli. Az adatokat a Széchenyi István Egyetem a pályázat lebonyolítási ideje alatt az eredményhirdetésig, illetve a pénzügyi lezárásig, de legfeljebb egy évig kezeli.

 

Adatbiztonsági intézkedések:

A Széchenyi István Egyetem az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, a tároláshoz nem veszi igénybe más cég szolgáltatását. A Széchenyi István Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

 

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Széchenyi István Egyetemtől arról, hogy a Széchenyi István Egyetem:

 • • milyen személyes adatait,
 • • milyen jogalapon,
 • • milyen célból,
 • • milyen forrásból,
 • • mennyi ideig kezeli,
 • • kezeli-e még a személyes adatait,
 • • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

Ezen felül kérheti a Széchenyi István Egyetem által tárolt személyes adatainak másolatát. A Széchenyi István Egyetem az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Széchenyi István Egyetemhez, akkor a Széchenyi István Egyetem válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben!

 

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Széchenyi István Egyetem módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Széchenyi István Egyetemhez, akkor a Széchenyi István Egyetem válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben!

A Széchenyi István Egyetem a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Széchenyi István Egyetemtől a személyes adatinak törlését.

A törlési kérelmet a Széchenyi István Egyetem abban az esetben utasítják el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi a Széchenyi István Egyetemet. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor a Széchenyi István Egyetem a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Széchenyi István Egyetemhez, akkor a Széchenyi István Egyetem válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben!

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Széchenyi István Egyetemtől az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén a Széchenyi István Egyetem csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

 

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

 • • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
 • • úgy gondolja, hogy adatait a Széchenyi István Egyetem jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
 • • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már a Széchenyi István Egyetemnek nincs szüksége ezekre az adatokra.

A Széchenyi István Egyetem a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Széchenyi István Egyetemhez, akkor a Széchenyi István Egyetem válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

 

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén a Széchenyi István Egyetem visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

A Széchenyi István Egyetem a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Széchenyi István Egyetemhez, akkor a Széchenyi István Egyetem válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában!

 

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek kezdeményezheti a Széchenyi István Egyetem adatvédelmi tisztviselőinek eljárását, illetve bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A Tájékoztató módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót.

Távközlési Tanszék

Kép és videó

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Távközlési Tanszék Eseménynaptára

Elektronikus ZH nap 2020. november 25.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2020. november 26. - 2020. december 10.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. november 27. - 2020. november 28.
Elektronikus ZH nap 2020. november 27.
Vizsgajelentkezés kezdete 2020. november 30.