Záróvizsga tematikák

A Távközlési Tanszéken államvizsgázó hallgatók az alább fellelhető tantárgyakból tehetnek záróvizsgát. A lista a beérkezett adatok alapján folyamatosan frissül. Amennyiben nem találja az Ön által keresett tantárgyat, forduljon a tárgy oktatójához, vagy érdeklődjön a tanszék titkárságán!


1. IP alapú távközlés (LGM_TA011_1) 

 • Tantárgy felelős: Dr.
 • Előadó: Derka István
 • A tantárgy témakörei:
 1. VoIP alapfogalmak, kódolások
 2. H.323 protokollcsalád működése
 3. Session InitiationProtocol (SIP) működése, rendszerelemei, hívásfelépítése
 4. Titkosítások fajtái, digitális aláírás, digitális tanúsítványok
 5. VPN alapok, IPsec protokoll
 6. IPTV rendszerek jellemzői
 7. IPTV protokollok működése, multicast címzési eljárások

Ajánlott irodalom:

IP alapú távközlés tantárgy óravázlatai, segédanyagok (www.tilb.sze.hu)


2. Kommunikációs rendszerek programozása (NGL_TA024_1) 

 • Tantárgy felelős: Dr.
 • Előadó: Derka István
 • A tantárgy témakörei:
 1. Switchek, bridge-k működése, VLAN-ok, VLAN Trunking
 2. Cisco IOS rendszerek jellemzői, használata
 3. Routing Information Protocol (RIP) működése
 4. Open Shortest Path First (OSPF) működése
 5. VoIP rendszerek működése, H.323, SÍP protokollok
 6. IPTV rendszerek felépítése, protokollok, multicast címzési eljárások

Ajánlott irodalom:

Kommunikációs rendszerek programozása tantárgyi anyag: óravázlatok, segédanyagok (www.tilb.sze.hu)


3. Vezeték nélküli és mobil hírközlő rendszerek (NGM_TA012_1 , LGM_TA012_1 és LGM_TA006_1)

 • Tantárgy felelős: Dr. Szabó Csaba, PhD.
 • Előadó: Dr. Kolos Tibor 
 • A tárgy témakörei:
 1. Kommunikációs hálózatok alaptípusai: (szóró (broadcast) és kapcsolt,  vonalkapcsolt és csomagkapcsolt).
 2. ISO OSI hétrétegű referencia modell.
 3. Rádió hírközlő csatorna felépítése az információforrástól a nyelőig, analóg és digitáis  rádiós összeköttetés minőségi paraméterei.
 4. Rádiófrekvenciás spektrum (9kHz….300GHz), spektrumgazdálkodás.
 5. Hullámterjedés különböző frekvenciasávokban és környezetben.
 6. Frekvencia újrafelhasználás, cellarendszerű hálózatok
 7. Modulációs eljárások, analóg és digitális modulációk, modulátorok.
 8. Szórt spektrumú rendszerek (DSSS, FHSS).
 9. OFDM és alkalmazásai.
 10. Antennák (antennajellemzők, egyszerű és összetett antennák, apertúra sugárzók).
 11. Közös csatorna megosztás módszerei (multiplexelés), alkalmazása (FDM, TDM)
 12. Többszörös csatorna hozzáférési módok, alkalmazásuk (FDMA, TDMA, CDMA).
 13. ALOHA eljárások  (egyszerű-, réselt-, helyfoglaló-).
 14. Rádióhírközlés technikatörténeti áttekintése
 15. Mobil távközlés generációi (1G; 2G; 2.5G; 3G; 4G). A generációk jellemzői adatátviteli szempontból,  az egyes generációk technikai háttere.
 16. Mobil távközlő rendszerek generációinak egymásra épülése (rendszerfelépítés)
 17. GSM rendszer (rendszertechnikai felépítés, frekvenciasávok, TDMA-FDMA csatorna hozzáférés, Timing Advance, GMSK moduláció).
 18. UMTS rendszer (CDMA hozzáférés, ortogonális kódok, hálózattervezési elvek, handover, fejlesztési lehetőségek).
 19. WLAN rendszerek (IEEE 802 xxxx általános áttekintése rádiófrekvenciás szempontból).
 20. Bluetooth rendszer.
 21. Forgalmi tervezés vonalkapcsolt rendszerekben (sorbanállásos és blokkolásos rendszer, GSM bázisállomás szükséges kapacitásának meghatározása).
 22. Teljesítménymérleg (linkbudget) számítása, szintdiagram készítése.

_____________________________________________________________________________

Mobil távközlő rendszerek(NGB_TA_016_1,  LGB_TA_016_1)

A tárgy témakörei:

 1. Mobil távközlő rendszerek működésének műszaki alapjai. Technikatörténeti áttekintés a múlttól a jövőig. A négy mobil generáció főbb jellemzői, az alkalmazott csatorna hozzáférési módok (FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA) összehasonlítása.
 2. Szórt spektrumú rendszerek (DSSS, FHSS) és OFDM tulajdonságai, alkalmazásuk.
 3. Rádiófrekvenciás spektrum (9kHz….300GHz), spektrumgazdálkodás szerepe, szintjei. A mobil távközlés növekvő spektrumigényének lehetséges kielégítése („Digital Dividend”, „White Space”)
 4. Hullámterjedési sajátosságok a földfelszíni mozgószolgálatoknál. Besugárzás tervezés módszere. Hullámterjedési tulajdonságok kistávolságú, épületen belüli összeköttetések esetén. Diversity és frekvencia ugratás szerepe. Cellaméret megnövelése repeater alkalmazásával.
 5. Tömegkiszolgálási problémák. Nyilvános- és különcélú vonalkapcsolt hálózatok forgalmi tulajdonságai. Forgalomtervezés egy cellában, Erlang formulák használata. Bázisállomás csatornakapacitásának számítása, méretezési példa. Csomagkapcsolt rendszerű átvitel kapacitáskihasználó tulajdonsága.
 6. Frekvenciagazdálkodási kérdések, a mobil szolgálatok frekvenciasávjai. Cellahálózatok, roaming és handover fogalma, alkalmazása. A cellaméret megválasztásának szempontjai.
 7. A GSM rendszer kialakulása, főbb jellemzői, szolgáltatásai. Szabványosítási kérdések. A GSM alrendszereinek és ezek funkcióinak áttekintése. A GSM rádiós interfész feladatai. A rádiós átviteli út jellemzői, többutas terjedés, késleltetés hatása.
 8. A GSM rendszerben alkalmazott beszédtömörítés, hibavédelem, titkosítás jellemzői. Frekvencia ugratás szerepe.
 9. A GSM rádiós interfész logikai csatornái. Adatátviteli lehetőségek a GSM rendszerben. Jogosultság ellenőrzés, titkosítás elemei. Hívásfelépítés, handover, roaming folyamata.
 10. A GSM rádiós interfész fizikai csatornái, egy időrés és egy időkeret tartalma. Alkalmazott burst típusok.
 11. A GSM rendszer továbbfejlesztési lehetőségei:  GPRS, EDGE.
  További második generációs rendszerek (DECT, TETRA, GSM-R), felhasználási területeik. A második generációnál fejlettebb rendszerek  (UMTS, LTE) szolgáltatásai és technikai háttere.
 12. Szórt spektrumú rendszerek (DSSS, FHSS) összehasonlítása. Szórt spektrumú rendszerek interferencia tűrése. A harmadik generáció rádiós interfésze,  WCDMA csatorna hozzáférés.
 13. Az LTE rendszer főbb jellemzői, technikai háttere (OFDM)
 14. Teljesítménymérleg (linkbudget) számítása, szintdiagram készítése mobil-repeater-bázisállomás viszonylatban, valamint alagút besugárzás esetén.

4. Híradástechnikai alkatrészek (N_TA036 és T_TA036)

 • Tantárgy felelős: Dr. Wersényi György
 • Előadó: Dr. Wersényi György
 • A tárgy témakörei:
 1. Passzív eszközök és hálózataik (kondenzátor, tekercs, ellenállás, impedanciák).
 2. Ellenállások fajtái (Állandó értékű tömör-, réteg és huzal- ellenállások, változó és szabályozható értékű ellenállások, hőmérsékletfüggő és speciális ellenállások)
 3. Kondenzátorok fajtái (műanyag, papír, kerámia dielektrikumú)
 4. Tekercsek fajtái, mágneses anyagok viselkedése
 5. Elektronfizika alapjai (félvezetők, áramok a félvezetőkben, kvantumfizikai kép, vezetés, szigetelés)
 6. PN-átmenet és másodlagos jelenségei, dióda, Zener és VariCap diódák, tokozás, bipoláris tranzisztor működése, üzemmódjai, karakterisztikái
 7. Térvezérelt tranzisztorok, JFET, MOS-FET, tirisztor
 8. Mikroelektronika és technológia, félvezetőgyártás, fémes kontaktusok kialakítása, tokozás.
 9. Az integrált áramkörök alkatrészkészlete, MOS alapú alkatrészek, bipoláris alapú alkatrészek, a SiO2 tulajdonságai.
 10. Kommunikációs hálózatok alaptípusai: (szóró (broadcast) és kapcsolt, vonalkapcsolt és csomagkapcsolt).

5. Elektronika I. (NGB_TA005_1 és NGM_TA007_1)

 • Tantárgy felelős: Dr. Borbély Gábor
 • Előadó: Dr. Borbély Gábor
 • A tárgy témakörei:
 1. Félvezető eszközök (dióda, bipoláris tranzisztor, térvezérlésű tranzisztorok) karakterisztikái, munkapont-beállítás, helyettesítő képek, modellparaméterek.
 2. Aszimmetrikus erősítő alapkapcsolások kisjelű, frekvenciafüggetlen vizsgálata bipoláris tranzisztorokkal. A közös emitteres, a közös kollektoros és a közös bázisú alapkapcsolások jellegzetességei, üzemi paraméterek meghatározása helyettesítő képek segítségével.        
 3. Aszimmetrikus erősítő alapkapcsolások kisjelű, frekvenciafüggetlen vizsgálata térvezérlésű tranzisztorokkal. A közös source-ú, a közös drain-ű és a közös gate-ű alapkapcsolások jellegzetességei, üzemi paraméterek meghatározása helyettesítő képek segítségével.
 4. Módosított alapkapcsolások (Darlington, kompozit, kaszkód, bootstrap)
 5. Tranzisztoros áramgenerátorok kialakítása, áramtükör kapcsolások.
 6. A közös emitteres és a közös kollektoros kapcsolások aktív terheléssel.
 7. Szimmetrikus erősítők általános jellemzői. A differenciálerősítő jellegzetességei, üzemi paraméterek meghatározása. A differenciálerősítő kiviteli formái. A fázisösszegző kapcsolás.
 8. Alapkapcsolások frekvenciafüggő átvitele, ezek okai. A nagyfrekvenciás viselkedés tanulmányozása. Miller elv. Nagyfrekvenciás kompenzáció.
 9. Csatoló kondenzátorok, emitterhidegítő kondenzátor, bázishidegítő kondenzátor, feszültség-utánhúzó kondenzátor hatása az alacsonyfrekvenciás átvitelre. Alacsonyfrekvenciás kompenzáció.
 10. A visszacsatolás elve, fajtái. A visszacsatolás alapesetei aszimmetrikus erősítő kapcsolások esetén. A visszacsatolás hatása az erősítők eredő üzemi paramétereire.
 11. Negatívan visszacsatolt erősítők stabilitásvizsgálata. Frekvenciakompenzálás a stabilitás biztosítása érdekében. A negatív visszacsatolás hatása az erősítők dinamikus tulajdonságaira.
 12. Passzív impulzustechnikai alapáramkörök. RC, RL és RLC négypólusok.
 13. Félvezető eszközök (dióda, bipoláris tranzisztor, térvezérlésű tranzisztorok) kapcsolóüzeme. A kapcsolóinverter elemzése.
 14. Aszimmetrikus és szimmetrikus erősítő alapkapcsolások nagyjelű viselkedése, határadatok. A kivezérelhetőség vizsgálata.
 15. Impulzusformáló alapáramkörök. Vágó- és szintrögzítő áramkörök.
 16. Schmitt-trigger, multivibrátor kapcsolások (astabil, monostabil, bistabil).
 17. Teljesítményerősítők. Az A, B és AB osztályú ellenütemű végfokozat. Teljesítményviszonyok a kivezérlés függvényében. Torzítás. Rövidzárvédelem. C és D osztályú erősítők.
 18. Elektronikus zajok, zajforrások, zajhelyettesítő képek, zajszegény kapcsolások.

6. Elektronika II. (NGB_TA005_2)

 • Tantárgy felelős: Dr. Borbély Gábor
 • Előadó: Dr. Borbély Gábor
 • A tárgy témakörei:
 1. Az ideális erősítő fogalma, közelítése műveleti erősítővel.  A műveleti erősítők felépítése, kapcsolástechnikája. Jellemző katalógusparaméterek.
 2. Bipoláris és J-FET bemenetű műveleti erősítők. Bipoláris + J-FET , illetve bipoláris + MOS-FET technológiák együttes alkalmazása.  C-MOS kivitelű műveleti erősítők. A műveleti meredekség-erősítő (OTA).
 3. Integrált kivitelű videoerősítők, belső felépítésük, tulajdonságaik.
 4. Műveleti erősítők kapcsolástechnikája I. Invertáló, nem-invertáló, összegző, kivonó alapkapcsolások. Mérőerősítő kapcsolások, differenciáló és integráló kapcsolások.
 5. Műveleti erősítők kapcsolástechnikája II. Logaritmikus és exponenciális karakterisztikájú erősítők. Abszolútérték-képző áramkör. Egyenirányító kapcsolások.
 6. Műveleti erősítők kapcsolástechnikája III. Áram- és feszültséggenerátor kapcsolások, negatív impedancia konverter. Töréspontos karakterisztika előállítása. Tápáram-vezérelt végfokozat.
 7. Szelektív erősítők. Szűrők specifikálása, frekvencia-transzformációk. Passzív LC szűrők, hangolt körös erősítők.
 8. Aktív RC szűrők megvalósítása műveleti erősítővel. Aktív RC laptagok, méretezési összefüggések felhasználása. Kapcsolt kapacitásos (SC) szűrők.
 9. Szinuszos oszcillátorok. Lineáris és nemlineáris oszcillátorok. RC- és kvarc-oszcillátorok.
 10. Komparátor, Schmitt-trigger és multivibrátor kapcsolások műveleti erősítős technikával. Az NE 555 belső felépítése, monostabil és astabil multivibrátor kialakítása, Impulzusszélesség-modulátor és feszültség-frekvencia konverter kialakítása. A 8038-as integrált áramkör.
 11. Integrált kivitelű analóg szorzó áramkörök. Feszültség- és áramvezérelt négy síknegyedes analóg szorzó kapcsolások. Az analóg szorzók felhasználási területe.
 12. Fázisdetektor. Az analóg fáziszárt hurok kialakítása, működési elve. Integrált kivitelű analóg PLL áramkörök.
 13. Mintavevő-tartó áramkör. Analóg-digitál konverterek kapcsolástechnikája. Az A/D konverterek hibái.
 14. Digitál-analóg konverterek kapcsolástechnikája, a D/A konverterek hibái.
 15. Analóg LSI és VLSI áramkörök. Integrált analóg MOS és C-MOS funkcionális áramkörök.

7. Műholdas távközlő rendszerek (NGB_TA018_1)

 • Tantárgy felelős: Dr.
 • Előadó: Vári Péter
 • A tárgy témakörei:
 1. Műholdas távközlő rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak: Pályatípusok, pozicionálás, láthatóság, besugárzás
 2. Frekvenciasávok, műholdvétel rendszertechnikája: RF jel spektruma, LNC, multifeed vétel, vezérlési lehetőség, képminőség.
 3. Műholdas összeköttetések általános teljesítmény és zajmérlege: Zajanalízis.
 4. Műhold állomások rendszertechnikája, felépítése: Földi állomások általános átviteli rendszertechnikája, felépítése, műsorszétosztó és műholdas rendszerek      
 5. Üzleti űrtávközlés: VSAT rendszerek felépítése, általános rendszertechnikája.
 6. Antennák, antennarendszerek: Apertúra sugárzók, tölcsér sugárzók, Horn antenna, Cassegrain antenna összetett antennák.
 7. Hullámterjedési sajátosságok: Esőcsillapítás, napzaj, csillapítás frekvenciamenet
 8. Műholdas helyzet meghatározás: Helyzet meghatározás alapfogalmai, GPS holdak konstellációja, GPS műholdak jelei, GPS rendszer földi vezérlő rendszere
 9. Zajok, zavarok: Belső és külső eredetű zajok, zajszám, átviteli hálózat vizsgálata a zaj szempontjából.
 10. Műholdas digitális televízió rendszerek: DVB-SH
 11. Műholdas digitális televízió rendszerek: DVB-S, DVB-S2

__________________________________________________________________________

8. Rádiórendszerek

Tantárgy felelős: Vári Péter

 

Rádiórendszerek ÁV témakörök

 

 

                                  

 1. Elektromágneses hullámok és jellemzőik:

                        Síkhullámok és tulajdonságaik összefoglalása.

                        EM hullámok gerjesztése:   

                        Az áramelem és az áramhurok elektromágneses tere.

                        Antennákkal kapcsolatos alapfogalmak:

Antennanyereség, iránykarakterisztika, sugárzási ellenállás,           hatásos felület, hatásos hossz, adó- és vevőantenna, antenna reciprocitás, stb.

 

2.                     A rádiócsatorna modellje:

Rádió-összeköttetések teljesítmény és veszteség mérlege. Szabadtéri csillapítás, szakaszcsillapítás.

 A hullámterjedés közegei:

A légkör felépítése. Felületi hullámterjedés, ionoszférikus hullámterjedés.

                        Hullámterjedés a 30 MHz feletti sávokban:

Szabadtéri átvitel, optikai látóhatár, többutas terjedés, hullámelhajlás, görbült földfelszín hatása, terepviszonyok, véges talaj-vezetőképesség, a troposzféra anomáliái.       

 

3                      Dipólus antennák:

Szimmetrikus dipólus származtatása, elvi működése, áram- és feszültségeloszlása, helyettesítő képe, sugárzási karakterisztikája, nyeresége, hatásos felülete, hatásos hossza, sugárzási ellenállása, bemenő impedanciája, hullámellenállása, rövidülése.

                        Gyakorlati dipólusok: hurokdipólus, egészhullámú dipólus, stb.

                        Sugárzó rendszerek:

Izotróp antennákból épült vonalsugárzók (oldal- és orrsugárzó sorok), sík és térbeli sugárzó rácsok.

 

4.                     HH és KH sávú antennák:

Monopól, két táplált monopól, egy táplált és egy parazita monopól.

                        Rövidhullámú antennák:

Rezonáns antennák, körsugárzó és nagynyereségű (függöny típusú) rendszerek.

                        Szélessávú antennák, log-periódikus antenna szerkezetek.

 

5.                     VHF és UHF sávú antennák:

Dipólokból felépített rendszerek (antenna panelok),

                        Yagi antennák, sarokreflektorok, groundplane-, helikális- és helix-antennák stb.

                        Réssugárzók.

                        Dielektromos lencsék.

Mikrosztrip antennák.

 

6.                     Apertúra sugárzók:

Hullámfront analízis, az apertúra megvilágítás intenzitásának hatása (állandó és változó amplitúdó-eloszlású megvilágítás).        

                        Négyszögletes és kör alakú apertúrák. A megvilágítás fázishibáinak hatása.

                        Mikrohullámú antennák:

Nyitott végű tápvonalak, tölcsérsugárzók.

                        Összetett antenna rendszerek (egyreflektoros, kétreflektoros, stb., rendszerek).

                        Antennák, vevőrendszerek zajproblémái:

                        Az átviteli hálózat vizsgálata termikus zaj szempontjából. Antennák zaja.

 

7.                     A távközlés általános rendszertechnikája: rádiótávközlés.

                        A rendszertechnikai séma elemei:      adóoldal-adástechnika

                                                                                  vevőoldal-vételtechnika

                        Az átviendő információ: kép, hang, adat.

                        Az átvitelhez szükséges csatornakapacitás,

                        Modulációs rendszerek összefoglaló áttekintése:

                        Szinuszos vivőjű analóg modulációjú rendszerek:

                                   Amplitúdó moduláció,

                                   Szögmoduláció.

                        Nem szinuszos vivőjű analóg modulációjú rendszerek (pulzus vivőjű                                            rendszerek),

                        Szinuszos vivőjű digitális modulációjú rendszerek:

                                   Diszkrét állapotú amplitúdó modulált rendszerek (MQAM),

                                   Diszkrét állapotú szögmodulált rendszerek (PSK, BPSK, QPSK,                                                  stb.).

 

8.                     Közeghozzáférési eljárások: szabályozott, illetve véletlen hozzáférési eljárások

                  Multiplex rendszerek, az információátviteli csatornák nyalábolása:

                                   Frekvencia multiplex rendszerek (FDMA),

                                   Időmultiplex rendszerek (TDMA),

                                   Kódmultiplex rendszerek (CDMA),

                                   Polarizációs multiplex rendszerek (PDMA),

                                   Földrajzi multiplex rendszerek (GDMA),

 

9.                     Az átviteli csatorna torzításainak és zajának vizsgálata.

                        Az átviteli csatorna leírása; lineáris és nemlineáris szakaszok,

                        A csatorna lineáris torzítása,

                        A csatorna nemlineáris torzítása,

                        Az intermodulációs torzítás és vizsgálata.

                        A csatorna zajai

 

10.                   Analóg modulált jelek átvitele RF (lineáris és nemlineáris torzítású) csatornán.

                        Analóg AM jelek átvitele lineáris torzítású csatornán,

                                   AM jelek átvitele nemlineáris torzítású csatornán,

                                   Keresztmodulációs torzítás,

                                   Intermodulációs torzítás,

                        FM jelek átvitele lineáris és nemlineáris torzítású csatornán,

                        A zajok hatása a különböző analóg modulációs rendszerekre.

            Zajcsökkentő eljárások (Emfázis rendszerek),

 

11.                   Digitálisan modulált jelek átvitele RF csatornán.

                        Átvitel valós RF csatornán, többutas terjedés, zajok, stb.

                        OFDM moduláció,

                        Kódolás, hibajavítás,

                        Sávszélesség, spektrum kihasználás (spektrális hatékonyság).

 

12.                   Analóg (rádióműsorszóró) adóberendezések rendszertechnikai felépítése:

                        AM adók,

                        FM adók,

                        Adóberendezések közös üzeme, tartalékolása, teljesítmény-összegzés,                                          Járulékos információk átvitele, stb.              

 

13.                              Pont-pont közötti és cellás rádiórendszerek (GSM, TETRA, mikrohullámú,

                                   műholdas, stb.)

                                  

 

14.                   A rádiótávközlés nemzetközi és hazai szervezetei és szabályozása.

                        Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU),

                        Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság,

                        Nemzetközi Rádiószabályzat, Nemzetközi Rádió Pótszabályzat,

                        Frekvenciasávok nemzeti felhasználása és felosztása (NFFF),

                        Frekvenciasávok felhasználási szabályai (Törvények, rendeletek)

                        Szabványok.

 


9. Optikai hírközlés (NGM_TA014_1)

 • Tantárgy felelős: Dr. Nagy Szilvia
 • Előadó:
 • A tárgy témakörei:
 1. Optikai szálak típusai és tulajdonságaik: kialakításuk, teljes reflexió, mag, héj, primer védelem fizikai tulajdonságaik, átviteli paraméterek.
 2. Fresnel reflexió, definíciója, előfordulása optikai hálózatokban, védekezés.
 3. Az optikai szálak csillapítása, hőmérséklet-, hullámhossz- és anyagfüggés
 4. Diszperzió optikai szálakban, a diszperzió típusai, kompenzáció.
 5. Optikai kábelfajták, típusok, felépítések, alkalmazások, kábelezés.
 6. Kötésfajták optikai hálózatokban és szerelésük
 7. Az optikai osztók és splitterek felépítése és alkalmazási területei. Optikai kapcsolók.
 8. Az optikai adók, LED-ek, lézerek, működésük, tulajdonságaik, alkalmazási területeik.
 9. Az optikai vevők, PIN, APD, működésük, tulajdonságaik, alkalmazási területeik.
 10. Az optikai erősítők, felépítésük, tulajdonságaik, az erősítő berendezések kiépítése.
 11. Az optikai KTV jel átvitele, a KTV hálózat felépítése, FM multiplexálás.
 12. Direkt moduláció és alkalmazása optikai hálózatokban, felépítés, előnyök, hátrányok.
 13. A WDM átvitel elve, felosztása, nemlineáris hatások, eszközök, alkalmazás.
 14. A passzív optikai hálózatok definíciója, előnyei, hátrányai, alkalmazási köre.
 15. Az optikai kábelszakaszok mérése, mérési módszerek, OTDR.

___________________________________________________________________________________________

10. DIGITÁLIS MŰSORSZÓRÁS (MSc) - Prukner Péter

Digitális jelfeldolgozás alapjai: átalakítás, kvantálási zaj, szűrési feladatok, decimálás, interpoláció.

 

Digitális jelfeldolgozási eljárások: futásidő korrekció, jitter-kezelés, mintavételi frekvencia váltása, túlmintavételezés, szűrés, digitális szűrés (FIR, IIR), dither eljárások.

 

Hibafajták, hibajavítás és hibajavító kódolás, interpolációs módszerek.

 

Bitsebesség-csökkentés alapjai hang és képtechnikában: alapvető MPEG hang -és képkódólási ismeretek, MUSICAM, ATRAC. Az MPEG szabvány egyéb rétegi, elemei.

 

Digitális adatok FM-ben

 

Digitális hangtovábbítás: a HD radio, a DRM (Digital Radio Mondiale) és a DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcast) technika eszközei, módszerei, tulajdonságai, moduláció és hibajavítás. (DMB)

 

Digitális képtovábbítás: a DVB-S/C/T rendszerek tulajdonságai, eszközei, moduláció és hibajavítás. OFDM és SFN (egyfrekvenciás hálózatok).

DVB-S2,

 

Internetes, mobil, keskenysávú átvitel alapjai, módszerei.

 

Titkosítás, tartalomvédelem.

 

A csatorna, közeg tulajdonságai: analóg és optikai kábelek, csőtápvonalak, erősítők/ismétlők, adók/vevők, fejállomások, antennák, set-top-boxok.

DVB mérések.

11. Telekommunikáció - Mészáros István

1., Mikrofonok, hallgatók,  CB-mikrofontáplálás és LB-mikrofontáplálás

2., Az elektronikus tb. készülék blokkvázlata, egységei

3., Pulzusos és DTMF hívómű jellemzői

4., Komfort készülék szolgáltatásai

5., ISDN hivatkozási modell és egységei   

6.,ISDN fővonali szolgáltatások

7., Szövevényes hálózat jellemzői

8., Szimmetrikus kábelek

9., Nagyelosztós és törzsérpáras hálózatot.

10., Strukturált hálózat csavartérpáras kábeleinek jellemzői

11., Árnyékolási megoldások és jelölésük struktúrált kábeleken

12., PoE hatása a struktúrált kábelekre

13., Adatközpontok hűtési megoldásai

14.,Optikai száltípusok és azok jellemzői.

15., MPO kábelek jellemzői

16., WBMMF kábellel elérhető sebességek és azok megoldásai

17., Diszperzió fajtái és hatása az adatátvitelre

18., Szimbólumközi áthallás és annak okai

19., FTTx hálózatok fajtái

20., FTTH hálózati architektúrák

21., Telefonközpontok működési lépései

22., BORSCHT funkciók

23., Analóg  előfizetői jelzéseket

24., Analóg – digitális átalakítás

25., Az ADSL jellemzői

 


Távközlési Tanszék

Kép és videó

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Távközlési Tanszék Eseménynaptára

Levelezős konzultációs hétvége 2017. november 24. - 2017. november 25.
Szenátusi ülés 2017. november 27. 14:00 - 16:00